Mis on energiamärgis? 

Energiamärgis on dokument, mis antakse projekteeritava või olemasoleva sisekliima tagamisega hoone kohta ja mille eesmärk on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Energiamärgisel kajastatakse hoone tegelik või eeldatav aastane energiakasutus, mis märgitakse energiamärgise tiitellehel asuvale skaalale, andes hoonele vastava energiatarbe klassi (A-st kuni H-ni).

Energiamärgis põhineb:
  • Energiaarvutustel (uued hooned)
  • Mõõdetud või hinnatud energiakasutusel (olemasolevad hooned)

Mida näitavad erinevad energiaklassid?

Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone. Erinevatele energiatüüpidele (väikeelamud, korterelamud, ühiskondlikud hooned jms) on erinevad piirmäärad energiaklassidele. 

Millistel hoonetel peab olema energiamärgis?

Energiamärgis on kohustuslik:
  • Uutel ehitatavatel hoonetel
  • Üle 500 m² kasuliku pinnaga avalikel hoonetel
  • Olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja

Energiamärgise tellib hoone omanik, korterelamu juhatus/haldaja, kelle kohustus on anda energiamärgise koopia üle kõigile ühistu liikmetele. Korteriomanikul on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile.

Allikas: tja.ee


Trahvid energiamärgise puudumise eest!

Kui KÜ liige, kinnisvara ostja või rentija soovib energiamärgist ning energiamärgist ei tellita vastavalt Ehitusseaduses nõutule, siis on vastavalt Ehitusseaduse §68 korral energiamärgise puudumise eest trahvid:

- füüsiline isik kuni 300 trahviühikut

- juriidiline isik kuni 3200 eurot


Energiamärgise näidis

Kuidas arvutatakse olemasoleva hoone energiamärgis?

NB! Tegemist on arvutusnäitega ja ei kuulu ühegi konkreetse hoone kohta! 
Kaalumistegurid on võetud ennem 2013 jaanuaris jõustunud Määrust nr 55.

Hoone: olemasolev korterelamu
Asukoht: Tallinn
Köetav pind: 451,6 m²
Ehitusaasta: 1959
Soojusvarustus: kaugküte

Kütte kulu: 
2006: 86 MWh/a
2007: 97 MWh/a
2008: 73 MWh/a

Sooja tarbevee kulu: 
2006: 21 MWh/a
2007: 24 MWh/a
2008: 20 MWh/a

Elektrikulu:
2006: 3,18 MWh/a
2007: 4,12 MWh/a
2008: 2,363 MWh/a 

Kraadpäevade arv Tallinna kohta tasakaalutemperatuuril 17˚C:
2006 => 3800
2007 => 3761
2008 => 3573
Normaalaasta kraadpäevade arv Tallinna kohta tasakaalutemperatuuril 17˚C => 4220

KÜTE
Normaalaastale taandatud mõõdetud soojuse kulu küttele:
2006: 86*4220/3800= 95,505 MWh/a
2007: 97*4220/3761= 108,838 MWh/a
2008: 73*4220/3573= 86,219 MWh/a

Kaugkütte kaalumistegur 0,9.
Kolme aasta keskmine normaalaastale taandatud ja kaalumisteguriga läbi korrutatud soojuse kulu küttele:
(95,505+108,838+86,219)/3*0,9= 87,169 MWh/a

SOE TARBEVESI
Kaugkütte kaalumistegur 0,9.
Kolme aasta keskmine ja kaalumisteguriga läbi korrutatud soojuse kulu sooja tarbevee soojendamiseks:
(21+24+20)/3*0,9= 19,5 MWh/a

ELEKTER
Elektri kaalumistegur 1,5.
Kolme aasta keskmine ja kaalumisteguriga läbi korrutatud aastane elektri kulu: (3,18+4,12+2,363)/3*1,5= 4,832 MWh/a

Kolme aasta keskmine hoone aastane energiakasutus:
87,169+19,5+4,832 = 111,5 MWh/a

Hoone aastane kaalutud energiaerikasutus:
111,5 *1000/451,6= 246,9= 247 kWh/(m²·a)
Hoone kaalutud energiaerikasutuse klass => E [201≤KEK≤250 kWh/(m²·a)]


Kuidas arvutatakse projekteeritava/rekonstrueeritava hoone energiamärgis (energiatõhususe arvutus)?

Selleks simuleeritakse hoone summaarne energiakasutus kasutades selleks vastavat arvutustarkvara (näiteks BV2, IDA Indoor Climate and Energy, Riuska, VIP Energy, BSim).


Oluline teada!

Energiamärgis hoiatab Teid ebatervisliku sisekliimaga ning amortiseerunud tehnosüsteemidega eluaset ostmast/rentimast! Samas aga pakub võimalikke lahendusi olukorra parandamiseks. Seepärast ongi ALATI vajalik nõuda kinnisvara ostu-müügi-rendi tehingul hoone energiamärgist ning sellega tutvumise võimalust!